Sindhi Colony, Bani Park, Jaipur ,302016,Jaipur,India